Izaberite stranicu

Главном и одговорном уреднику дневних новина „Курир“, г. Јовици Кртинићу Влајковићева 8, Београд

У броју 2454 Вашег дневног листа од 26. јула 2010. на страни 7. изашао је текст новинарке Катарине Мартић под насловом Зарађују на кварно – издавачка кућа Светигора продаје часопис-сликовницу, на којем пи­ше да „део прихода иде деци инвалидима у мана­стиру Света Пе­тка“, иако тамо одавно нема деце. Обзиром на то да текст не одго­вара ни чињеницама ни истини, шаљемо Вам фотокопију доку­мента из кога се види да је Ма­настир Свете Петке Изворске у Из­вору код Параћина према договору са „Светигором“ – из­давачком установом Митрополије Црногорско-приморске Српске Православне Цркве одо­брио штампу и дистрибуцију ча­сописа за децу „Коло“, чијом се продајом (10% од цене сваког продатог примерка) – како стоји у до­кументу – „помаже штићеницима дома Манастира Свете Петке“, да бисте, по Закону о шта­мпи, тај документ објавили заједно са овим реаго­ва­њем, као непобитни фак­тографски до­каз да су тврдње које је изнела Ваша но­ви­нарка нетачне, произвољне и зло­на­мерне.

Шаљемо Вам, уз то, и фотокопију извода-уплате у висини од 10.400 ди­нара ко­лико Све­тигора – издавачка установа Митрополије Црно­горско-При­мор­ске СПЦ уплаћује сваког месеца на рачун Манастира Св. Петке Изворске, а из које се види да су подаци који су на­ведени на корицама часописа „Коло“ истинити.

На свима доступним интернет-адресама као што су, на пример, www.manastir-le­pavina.org („Ма­на­стир Свете Петке Изворске“) или www.stubica.eu („Манастир Свете Петке Извор­ске“), свако може да про­вери где се налази Манастир Свете Петке Изворске и да ли Ма­настир има Дом за децу ометену у развоју или не.

Новчана помоћ коју Светигора даје Манастиру Св. Петке Из­вор­ске само је једна у низу хуманитарних акција које је Све­тигора покренула и остварила у после­дње две го­дине (акција 30.000 наших издања књига за 1759 шко­­ла у Србији; помоћ за децу на Косову и Ме­тохији у ви­сини од 500.000 динара; помоћ Дечијој кући у Грача­ници у гардероби и у нов­­чаној вред­но­сти од 150.000 динара; помоћ за децу у избе­гли­чким центрима у Сме­дереву у вредности од 1.000.000 динара – у са­радњи са Ми­ни­стар­ством за рад и социјално старање РС …)

У нади да ће Ваши новинари убудуће писати о јавном деловању из­да­­вачких и дру­гих ин­сти­ту­ција Српске Православне Цркве на професионалнији и мо­рално од­говорнији начин, а то значи уз елементарну претходну проверу (иначе лако проверљивих) података и чиње­ница,

Са поштовањем,

Директор Светигоре – Издавачке установе

Митрополије Црногорско-Приморске

протојереј-ставрофор Радомир Никчевић

Pin It on Pinterest

Share This