Select Page

ЦЕТИЊЕ, 29. ЈУНА (Светигора прес) – Архиепископ цетињски Mи­тро­по­лит цр­но­гор­ско-при­мор­ски Господин Ам­фи­ло­хи­је освештаће сјутра, на празник Свих Светих, уз са­слу­же­ње ви­ше епи­ско­па и све­ште­ни­ка, крип­ту Са­бор­ног хра­ма Хри­сто­вог Вас­кр­се­ња у Под­го­ри­ци.

Ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је на­ја­вио је да ће у крип­ту „угра­ди­ти”, у ан­ти­мин­су, Све­те мо­шти му­че­ни­ка ла­вре Св. Са­ве Осве­ће­ног из Па­ле­сти­не, из VIII ви­је­ка.

“Крип­та је за­вр­ше­на, жи­во­пи­са­на, и са­да је бо­го­слу­жбе­но и мје­сто на­род­ног са­бра­ња и кул­тур­них и умјет­нич­ких де­ша­ва­ња и све­ча­но­сти. С те стра­не, дра­го­цје­на је за чи­тав град, јер не знам да ли по­ред ње и са­ле КИЦ-а има­мо у Подгорици још не­ки про­стор тог ти­па и ве­ли­чи­не. Ни­је крип­та ва­жна са­мо за Цр­кву, већ и за на­шу цје­ло­куп­ну кул­ту­ру, јер се ту мо­гу одр­жа­ва­ти број­ни кул­тур­ни до­га­ђа­ји – ре­као је Ми­тро­по­лит Амфилохије.

Сјутрашња служба освећења крипте почеће у 8 часова.

Р.В.

Pin It on Pinterest

Share This