Izaberite stranicu

ШАВ­НИК – Са­бо­ром брат­ста­ва Жи­жић, Јо­ша­но­вић и Кне­же­вић у су­бо­ту ће у Ми­ло­ше­ви­ћи­ма код Шав­ни­ка би­ти про­сла­вљен Све­ти Ар­хан­гел Га­ври­ло или љет­ни Аран­ђе­лов­дан. Све­ту ли­тур­ги­ју, ко­ја ће по­че­ти у де­вет ча­со­ва, у хра­му Св. Ар­хан­ге­ла Ми­ха­и­ла слу­жи­ће шав­нич­ки па­рох Дра­жен­ко Ри­стић са све­штен­ством и мо­на­штвом ма­на­сти­ра у Би­је­лој.
До­ма­ћин ово­го­ди­шњег сла­вља је Ву­ка­шин Жи­жић.
Ка­ко је на­гла­сио пред­сјед­ник цр­кве­ног од­бо­ра за из­град­њу хра­ма То­ми­слав Жи­жић, брат­стве­ни­ци по­ме­ну­та три брат­ства су при­је пет го­ди­на, уз бла­го­слов вла­ди­ке бу­ди­мљан­ско – ник­шић­ког Јо­а­ни­ки­ја, по­кре­ну­ли ак­ци­ју об­но­ве хра­ма.
-До­са­да­шњи ра­до­ви ко­шта­ли су око 65. 000 еура. Оба­ве­зе пре­ма мај­сто­ри­ма и до­ба­вља­чи­ма из­ми­ре­не су нов­цем при­ку­пље­ним на до­на­тор­ској ве­че­ри одр­жа­ној у ре­сто­ра­ну ‘’Ска­дар­ли­ја’’ у Бе­о­гра­ду ко­јој је при­су­ство­вао и пре­о­све­ће­ни вла­ди­ка Јо­а­ни­ки­је. Од на­ших брат­стве­ни­ка ко­ји та­мо жи­ве де­це­ни­ју и ви­ше­са­ку­пље­но је око 6. 000 еура. Ка­сни­је је при­ку­пље­но још сред­ста­ва, та­ко да смо тим нов­цем из­ми­ри­ли тро­шак, оста­ло је још не­што ду­го­ва, али не­знат­них. Наш брат­стве­ник Ми­ло­ван Бла­го­тин Жи­жић у Швед­ској је ор­га­ни­зо­вао до­на­тор­ско ве­че на ком је при­ку­пље­но 4. 500 еура. И тај но­вац је на­ми­је­њен за из­град­њу хра­ма. Ипак, по­зи­ва­мо вјер­ни­ке и до­бро­на­мјер­ни на­род, на­ше брат­стве­ни­ке и све ко­ји ву­ку ко­ри­је­не од по­ме­ну­та три брат­ства да да­ју при­лог, јер је сва­ки еуро дра­го­цјен, ка­зао је Жи­жић.
Жи­жић ис­ти­че да су при­је ви­ше од го­ди­ну да­на укра­де­на зво­на с хра­ма, али да је јед­но зво­но већ до­ни­рао Ми­ло­ван Ма­ној­лов Жи­жић. Он је ис­та­као да има још по­је­ди­на­ца, бра­ће и брат­стве­ни­ка ко­ји су за­ин­те­ре­со­ва­ни да да­ру­ју пре­о­ста­ла два зво­на, о че­му ће би­ти од­лу­че­но на са­бо­ру у су­бо­ту.
Л.Н.
Извор: http://www.dan.co.me

Pin It on Pinterest

Share This