Izaberite stranicu

[wpaudio url=”http://www.svetigora.com/audio/download/12599/25.03.2013_KATEDRA_Mitropolit_Krstenje%20i%20pokajanje.mp3″ text=”Прилог Радија Светигора”]

ХЕРЦЕГ НОВИ, 26. МАРТА (ДАН) – На­ши гла­ва­ри са­да ства­ра­ју но­ве и нај­срм­ни­је ди­о­бе у Цр­ној Го­ри. Оне су још ду­бље и оп­са­ни­је од ди­о­ба у ври­је­ме кра­ља Ни­ко­ле, зе­ле­на­ша и бје­ла­ша, чет­ни­ка и пар­ти­за­на. Ове по­дје­ле су опа­сне за бу­дућ­ност свог на­ро­да и бу­дућ­ност Цр­не Го­ре. Њи­хо­ва Европ­ска уни­ја ко­јој те­же је збир еко­ном­ских и ге­о­по­ли­тич­ких ин­те­ре­са гдје ри­јеч Бог не сми­је да уђе у Устав, а ка­да то­га не­ма не­ма ни по­ка­ја­ња ни при­зна­ња гре­шке. Да­нас је је 24. март, дан ка­да је при­је 14 го­ди­на НА­ТО али­јан­са по­че­ла да бом­бар­ду­је Цр­ну Го­ру и Ср­би­ју под из­го­во­ром за­шти­те људ­ских пра­ва – ре­као је, из­ме­ђу оста­лог, у Хер­цег Но­вом ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је на три­би­ни „Раз­го­во­ри о ду­хов­ном жи­во­ту“ ко­је у то­ку Вас­кр­шњег по­ста ор­га­ни­зу­је хер­цег­нов­ска Цр­кве­на оп­шти­на.

У дво­ра­ни „Парк“ ста­ја­ло се док се гле­дао филм „Остр­во“ ру­ског ре­ди­те­ља Па­ве­ла Лун­ги­на и слу­ша­ла жи­ва ри­јеч вла­ди­ке Ам­фи­ло­хи­ја. Ми­тро­по­лит је го­во­рио и о про­бле­му Ко­со­ва и Ме­то­хи­је, што је нај­ви­ше ин­те­ре­со­ва­ло по­сје­ти­о­це три­би­не.

Ми­тро­по­лит је ис­та­ко да је на Ко­со­ву на дје­лу на­ста­вак бра­то­у­би­ла­штва. Још је вла­ди­ка Ра­де нај­бо­ље об­ја­снио от­куд пр­ви по­раз на Ко­со­ву 1389. а он је ка­зао да из тог по­ра­за про­ис­ти­чу сви оста­ли. Из­да­ја и ве­ли­ка­ши ко­ји­ма су „про­кле­те ду­ше“ из Ње­го­ше­вог ко­ла у „Гор­ском ви­јен­цу“ се про­вла­че кроз сву исто­ри­ју срп­ског на­ра­да, и уз дру­ге фак­то­ре, и по ње­го­вом ми­шље­њу „све је то до­ве­ло до ста­ња у ко­ме се Ко­со­во да­нас на­шло“.

– Да­нас су на Ко­со­ву оста­ли са­мо они ко­ји су има­ли вје­ру у Бо­га и на­род ко­ји је са­чу­вао сво­ју ду­шу. Оно­ме ко­ме је де­бе­ло цри­је­во нај­ва­жни­је као и они­ма што су нас бом­бар­до­ва­ли…, они .не зна­ју шта за нас зна­чи Пећ­ка па­три­ја­ши­ја и Де­ча­ни – ре­као је ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је и на­ја­вио ско­ри из­ла­зак из штам­пе за­пи­са по­чив­шег пар­три­јар­ха Па­вла, ко­ји је од 1955. до 1990. го­ди­не био епи­скоп Ра­шко-при­зрен­ски и ко­ји је опи­сао шта се де­ша­ва­ло и ка­ко на­род на­пу­штао Ко­со­во и Ме­то­хи­ју.

– То ће би­ти још јед­но свје­до­чан­ство на­ше гол­го­те – ка­зао је ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је ко­ји је на кра­ју три­би­не по­здра­вљен као је­дан од нај­ве­ћих ду­хов­ни­ка и па­сти­ра на­ше Цр­кве.

 З. Шакотић

Pin It on Pinterest

Share This