Izaberite stranicu

ПОДГОРИЦА, 12. марта (ДАН) Пред­сјед­ник Скуп­шти­не Цр­не Го­ре Ран­ко Кри­во­ка­пић из­нио је ви­ше не­и­сти­на и гру­бо дез­ин­фор­ми­сао по­сла­ни­ке Европ­ског пар­ла­мен­та. На са­стан­ку са чла­но­ви­ма Од­бо­ра за ме­ђу­на­род­не од­но­се ЕП Кри­во­ка­пић је ка­зао да пред­ста­вља Срп­ска пра­во­слав­на цр­ква про­блем, јер не при­зна­је др­жав­ност Цр­ној Го­ри јер не же­ли да се ре­ги­стру­је као све оста­ле вјер­ске за­јед­ни­це, на­вео је ми­тро­по­лит цр­но­гор­ско-при­мор­ски Ам­фи­ло­хи­је у пи­сму упу­ће­ном ко­ме­са­ру за про­ши­ре­ње и по­ли­ти­ку су­сјед­ства Европ­ске уни­је Ште­фа­ну Фи­леу и пред­сјед­ни­ку Од­бо­ра за ме­ђу­на­род­не од­но­се ЕП Ел­ма­ру Бро­ку.

Ам­фи­ло­хи­је је ци­ти­рао и Кри­во­ка­пи­ће­ву тврд­њу „да из Срп­ске пра­вол­сав­не цр­кве до­ла­зе вер­бал­ни на­па­ди на ЛГБТ по­пу­ла­ци­ју и на пер­спек­ти­ве члан­ства у НА­ТО”.

– Со­ци­јал­де­мо­крат­ска пар­ти­ја, на чи­јем је че­лу Кри­во­ка­пић, већ го­ди­на­ма без ика­квих ар­гу­ме­на­та, а из иде­о­ло­шких ин­те­ре­са, гру­бо на­ру­ша­ва ци­ви­ли­за­циј­ске и прав­не те­ко­ви­не. Зло­у­по­тре­бом вла­сти, Кри­во­ка­пић пред­у­зи­ма про­тив­прав­не рад­ње упе­ре­не пре­ма СПЦ, од­но­сно Ми­тро­по­ли­ји цр­но­гор­ско-при­мор­ској и оста­лим пра­во­слав­ним епар­хи­ја­ма у Цр­ној Го­ри. То чи­ни по­след­њих не­ко­ли­ко го­ди­на и пре­ко Ми­ни­стар­ства уну­тра­шњих по­сло­ва, ко­ри­сте­ћи ре­сор­ног ми­ни­стра из сво­је пар­ти­је, про­тив­за­ко­ни­то не­ги­ра вје­ков­но по­сто­ја­ње СПЦ, од­но­сно ње­них је­ди­ни­ца у Цр­ној Го­ри, на­па­да ње­ну имо­ви­ну и про­го­ни пра­во­слав­но све­штен­ство из Цр­не Го­ре ус­кра­ћи­ва­њем пра­ва на бо­ра­вак – ка­зао је Ам­фи­ло­хи­је.

По ри­је­чи­ма ми­тро­по­ли­та, пред­сјед­ник пар­ла­мен­та са­да је оти­шао и ко­рак да­ље та­ко што гру­бе не­и­сти­не са­оп­шта­ва и по­сла­ни­ци­ма ЕП. Под­сје­ћа да је у Цр­ној Го­ри још на сна­зи За­кон о прав­ном по­ло­жа­ју вјер­ских за­јед­ни­ца, ко­ји је усво­ји­ла јед­но­пар­тиј­ска ко­му­ни­стич­ка власт 1977. го­ди­не, а у чи­јим од­ред­ба­ма не по­сто­ји по­јам „ре­ги­стра­ци­је” не­го „еви­ден­ци­је” цр­ка­ва и вјер­ских за­јед­ни­ца, и то са­мо оних ко­је се осну­ју на­кон сту­па­ња на сна­гу тог за­ко­на.

– Ни­ка­да до са­да ни­је­дан др­жав­ни ор­ган, чак ни за ври­је­ме ко­му­ни­стич­ког ре­жи­ма ко­ји је до­нио тај за­кон, то ни­је тра­жио од Ми­тро­по­ли­је и ни­ко до Кри­во­ка­пи­ћа да­нас ни­је оспо­рио прав­ни су­бјек­ти­ви­тет Ми­тро­по­ли­је и дру­гих пра­во­слав­них епар­хи­ја у Цр­ној Го­ри – на­гла­сио је Ам­фи­ло­хи­је.

Ми­тро­по­ли­ја цр­но­гор­ско-при­мор­ска је, ка­ко до­да­је, осно­ва­на 1219. го­ди­не и у не­пре­ки­ну­том кон­ти­ну­и­те­ту по­сто­ји до да­на да­на­шње­га.

– Ми­тро­по­ли­ју ни­је осно­вао ни­ко од да­на­шњих гра­ђа­на и из тог раз­ло­га не по­сто­ји за­кон­ска оба­ве­за за би­ло ка­квом при­ја­вом над­ле­жном ор­га­ну. Та­кво ту­ма­че­ње за­кон­ске од­ред­бе из чла­на 2 тог за­ко­на су за­у­зе­ле и суд­ске и из­вр­шне вла­сти кроз ви­ше пра­во­сна­жних суд­ских пре­су­да и ту­ма­че­ња. Ме­ђу­тим, еви­дент­но је да Кри­во­ка­пи­ћа, као пред­сјед­ни­ка за­ко­но­дав­ног до­ма Цр­не Го­ре и пар­ти­ју на чи­јем је че­лу, не оба­ве­зу­ју суд­ске од­лу­ке и ту­ма­че­ња над­ле­жних ор­га­на – ка­зао је Ам­фи­ло­хи­је.

По­ја­шња­ва да су свој­ство прав­ног ли­ца у прав­ном си­сте­му Цр­не Го­ре Ми­тро­по­ли­ји цр­но­гор­ско-цри­мор­ској и дру­гим епар­хи­ја­ма СПЦ кон­ти­ну­и­ра­но при­зна­ва­ли и при­зна­ју дру­ги над­ле­жни др­жав­ни ор­га­ни и су­до­ви у по­ступ­ци­ма пред суд­ским и управ­ним ор­га­ни­ма.

– Пре­ма зва­нич­ним ту­ма­че­њи­ма дру­гих над­ле­жних ор­га­на, СПЦ у Цр­ној Го­ри, оли­че­на у Ми­тро­по­ли­ји цр­но­гор­ско-цри­мор­ској и оста­лим пра­во­слав­ним епар­хи­ја­ма, има свој­ство гра­ђан­ско-прав­ног ли­ца и као та­ква она је не­пре­кид­но оства­ри­ва­ла и оства­ру­је сво­ја пра­ва и оба­ве­зе у прав­ном про­ме­ту као и дру­га прав­на ли­ца – под­ву­као је Ам­фи­ло­хи­је.

Он на­по­ми­ње да је Ми­тро­по­ли­ја због ис­кр­слих про­бле­ма по­твр­ди­ла и при­ја­ви­ла сво­је и по­сто­ја­ње оста­лих пра­во­слав­них епар­хи­ја у Цр­ној Го­ри ак­том АЕМ бр. 361 од 7.3.2012. го­ди­не, упу­ће­ним МУП-у Цр­не Го­ре, на ко­ји тај ор­ган ни до да­нас ни­је од­го­во­рио на на­чин ка­ко је то учи­нио са при­ја­ва­ма оста­лих вјер­ских за­јед­ни­ца од 2000. до 2011. го­ди­не.

Ам­фи­ло­хи­је ис­ти­че да ни­јед­ном ри­јеч­ју или дје­лом ми­тро­по­лит, Ми­тро­по­ли­ја цр­но­гор­ско-при­мор­ска ни оста­ле пра­во­слав­не епар­хи­је ни­је­су оспо­ри­ли др­жав­ност и ме­ђу­на­род­но­прав­ни су­бјек­ти­ви­тет Цр­не Го­ре.

– Оп­ште је по­зна­та чи­ње­ни­ца да је Ми­тро­по­ли­ја цр­но­гор­ско-при­мор­ска уте­ме­љи­ла цр­но­гор­ску др­жав­ност, јер су се ско­ро 200 го­ди­на, од­но­сно до 1851. го­ди­не цр­но­гор­ски ми­тро­по­ли­ти у те­шком вре­ме­ну на­ла­зи­ли као вла­да­ри на че­лу Цр­не Го­ре. Из те чи­ње­ни­це, као и из све­у­куп­не ду­хов­не ми­си­је Ми­тро­по­ли­је и пра­во­слав­не цр­кве у Цр­ној Го­ри и ње­не ко­му­ни­ка­ци­је са дру­гим др­жав­ним ор­га­ни­ма, ја­сно се ви­ди да она при­зна­је др­жав­ност Цр­не Го­ре у ко­јој по­сто­ји и дје­лу­је вје­ко­ви­ма – на­вео је Ам­фи­ло­хи­је.
Бо.М.

Ми­је­ша се у уну­тра­шња пи­та­ња цр­кве

Иако је на че­лу СДП-а, ко­ји је члан Со­ци­ја­ли­стич­ке ин­тер­на­ци­о­на­ле, Ран­ко Кри­во­ка­пић сво­јим дје­ло­ва­њем уру­ша­ва не са­мо прав­ни си­стем Цр­не Го­ре не­го и ци­ви­ли­за­циј­ске ври­јед­но­сти, на­вео је Ам­фи­ло­хи­је.

По ње­го­вој оцје­ни, Кри­во­ка­пић се че­сто са по­зи­ци­је пред­сјед­ни­ка Скуп­шти­не ми­је­ша у уну­тра­шња пи­та­ња пра­во­слав­не цр­кве у Цр­ној Го­ри, ко­јој он, по сво­јој сло­бод­ној во­љи, не при­па­да као вјер­ник.

– Ко­ри­сте­ћи по­ли­тич­ки ути­цај пред­сјед­ник СДП-а го­ди­на­ма, пре­ко ми­ни­стар­ста­ва на чи­јем се че­лу на­ла­зе функ­ци­о­не­ри ње­го­ве пар­ти­је, ак­тив­но­сти тих др­жав­них ре­со­ра ис­кљу­чи­во усмје­ра­ва са ци­љем да, кр­ше­ћи ва­же­ће прав­не про­пи­се, на­но­си ште­ту пра­во­слав­ној цр­кви и све­ште­ни­ци­ма – гра­ђа­ни­ма Цр­не Го­ре. Он вје­ро­ват­но то чи­ни због иде­о­ло­шке по­др­шке но­во­фор­ми­ра­ној вјер­ској за­јед­ни­ци ко­ја се­бе на­зи­ва „Цр­но­гор­ска пра­во­слав­на цр­ква”. Не­за­ко­ни­тост та­квих ака­та је, на сву сре­ћу, до­ка­за­на пред су­до­ви­ма у Цр­ној Го­ри ко­ји су их по­ни­шта­ва­ли – на­во­ди се у Ам­фи­ло­хи­је­вом пи­сму.

Уру­ша­ва прав­ни по­ре­дак

Кри­во­ка­пић, ка­ко је ис­та­као Ам­фи­ло­хи­је, има пра­во на сво­ја опре­дје­ље­ња, па и на ате­и­стич­ко и иде­о­ло­шко-по­ли­тич­ко увје­ре­ње.

– Ме­ђу­тим, не­ма пра­во да у име свог ате­и­зма, по­ли­тич­ке иде­о­ло­ги­је и на­ци­о­нал­ног опре­дје­ље­ња, по­зи­ва­ју­ћи се при том на „европ­ске стан­дар­де”, уру­ша­ва прав­ни по­ре­дак, др­жав­не ин­сти­ту­ци­је пре­тва­ра у иде­о­ло­шко-пар­тиј­ске сер­ви­се и да про­го­ни цр­кву и ње­но све­штен­ство ли­ша­ва­ју­ћи их пра­ва на сло­бо­ду вје­ро­и­спо­ви­је­сти – ка­зао је Ам­фи­ло­хи­је.

Он је на кра­ју из­ра­зио спрем­ност да од­нос пра­во­слав­не цр­кве, ко­јој при­па­да ап­со­лут­на ве­ћи­на ста­нов­ни­штва у Цр­ној Го­ри, пре­ма др­жа­ви Цр­ној Го­ри и ва­жним дру­штве­ним пи­та­њи­ма „по­свје­до­чи­мо и у лич­ном су­сре­ту са Фи­ле­ом и Бро­ком”.

Не мо­же цр­ква про­па­ги­ра­ти хо­мо­сек­су­а­ли­зам

Ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је ис­ти­че да се је­ди­но пра­во­слав­на ми­тро­по­ли­ја оп­ту­жу­је за на­вод­ну хо­мо­фо­би­ју, иако је ње­но ми­шље­ње о том пи­та­њу исто као и став Ри­мо­ка­то­лич­ке цр­кве, али и свих цр­ка­ва и вјер­ских за­јед­ни­ца у Цр­ној Го­ри.

– Као ми­тро­по­лит цр­но­гор­ско-при­мор­ски сло­бод­но, по сво­јој са­вје­сти и пра­во­слав­ном вјер­ском увје­ре­њу, на исти на­чин као што то чи­не ве­ли­ко­до­стој­ни­ци дру­гих хри­шћан­ских цр­ка­ва у Евро­пи и сви­је­ту, а по­во­дом ак­ту­ел­не јав­не де­ба­те о ЛГБТ по­пу­ла­ци­ји, са­оп­шта­ва­мо став цр­кве о овом пи­та­њу за­сно­ван на хри­шћан­ској ети­ци – на­во­ди Ам­фи­ло­хи­је.

На­гла­ша­ва да као пра­во­слав­ни хри­шћа­нин и епи­скоп сма­тра да сва­ки чо­вјек има пра­во да сло­бод­но ода­бе­ре свој на­чин жи­во­та, као и да је то пре­ко пред­став­ни­ка Ми­тро­по­ли­је ви­ше пу­та ис­ти­цао при­ли­ком до­но­ше­ња За­ко­на о за­бра­ни дис­кри­ми­на­ци­је.

– Не мо­же се од цр­кве и пра­во­слав­ног ми­тро­по­ли­та, и то у Цр­ној Го­ри, тра­жи­ти да по­ста­ну про­па­га­то­ри хо­мо­сек­су­а­ли­зма и ЛГБТ по­пу­ла­ци­је. Ни­јед­ном ми­тро­по­ли­ту не мо­же се за­бра­ни­ти пра­во на сло­бо­ду ми­шље­ња, го­во­ра и са­оп­шта­ва­ње ста­во­ва цр­кве о дру­штве­ним по­ја­ва­ма, укљу­чу­ју­ћи и од­нос пре­ма НА­ТО-у. Ме­ђу­тим, упра­во је то Кри­во­ка­пи­ће­ва ам­би­ци­ја ко­ја је не­дав­но по­свје­до­че­на и у Европ­ском пар­ла­мен­ту – ис­та­као је Ам­фи­ло­хи­је.

Pin It on Pinterest

Share This