Select Page

Николајеве студије, година III, број 5 / https://nicholaistudies.org/2023/III/5 / Београд: Хришћански културни центар „др Радован Биговић“, 2023. 176 стр.

Из штампе је изашла пета свеска Николајевих студија, међународног часописа за истраживање богословског и црквеног доприноса Николаја Велимировића.

У петој свесци Николајевих студија објављен је преглед увида Светог Владике Николаја о друштвено–политичким темама, који је кроз истраживање Охридског пролога припремио крстоносни прота Џон Дејвид Финли, продекан Академије Светог Атанасија из Сан Инеза у Калифорнији и руководилац Одељења за мисију и евангелизацију Антиохијске Православне Архиепископије за Северну Америку.

Чланак др Немање Радуловића, професора Филолошког факултета Универзитета у Београду, на основу архивске грађе Фондације Нова Атлантида показује како је круг панхуманиста из двадесетих година прошлог века суштински био српски огранак мреже Димитрија Митриновића (1887–1953); Николај Велимировић, који се током свог боравка у Лондону са њима повезао, после Првог светског рата од ове групе се дистанцирао — на разочарење Митриновићевих следбеника, како показује њихова преписка из треће деценије 20. века.

Чиме се Владика Николај бавио почетком двадесетих година 20. века показује његово писмо проти Стевану Димитријевићу (1866–1953) од 12. децембра 1921. године, које је уводним текстом и коментаром растумачио Немања Андријашевић, докторанд Православног богословског факултета БУ. Из Владикиног дописа сазнају се поједини подаци о Богомољачком покрету, стању у Епархији охридској, као и о односу српске војске према држави Албанији. Ово писмо пронађено је у Архиву проте Димитријевића у Покрајинском државном архиву Косова и Метохије у Приштини, и објављује се први пут.

Ђакон Будимир Кокотовић из Библиотеке Српске Патријаршије у свом чланку доноси краћи преглед живота и деловања проте Алексе Тодоровића (1899–1990), дугогодишњег сарадника Епископа Николаја Велимировића. Под непосредним руководством проте Тодоровића излазила су после Другог светског рата издања Библиотеке „Свечаник“, а међу њима објављено је и неколико дела Епископа Николаја.

Преглед живота и рада Николаја Велимировића прилаже Љупка Катана, докторанд на Факулету политичких наука Универзитета у Београду. Овај кратки животопис Владике Николаја, у ком се посебна пажња поклања његовим дипломатским вештинама, написан је на основу литературе и истраживања претходних аутора и засебних истраживања ауторке у англоамеричким државама.

Презвитер Душан Ђаковић, докторанд на Православном богословском факултету Каподистријског националног универзитета у Атини, пише о једном новом издању — диптиху др Снежане Адамовић објављеном под двојним насловом као Созерцање Беседа под гором и Петар II Петровић Његош у критичкој мисли Николаја Велимировића.

Часопис Николајеве студије доступан је у отвореном приступу. Пета свеска часописа може се преузети на адреси https://nicholaistudies.org/2023/III/5. Наредна свеска Николајевих студија требало би да буде објављена у јулу 2023. године, ако Бог да.

Часопис Николајеве студије додат је у doiSerbia Репозиторијум — http://www.doiserbia.nb.rs/, као и у DOAJ: https://doaj.org/toc/2738-1072. Недавно је часопис укључен у базу ЕРИХ ПЛУС — http://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=504200. Часопис Николајеве студије укључен је и у AtlaSerials PLUS® (Atlas PLUS®) збирку часописа Америчког богословског библиотечког удружења [American Theological Library Association] (https://www.atla.com/research-tool/atlas-plus/), а доступан је и преко платформе ЕБСКО / EBSCOhost Research Platform (https://www.ebsco.com/).

Садржај пете свеске Николајевих студија:

Николајеве студије: међународни часопис за истраживање богословског и црквеног доприноса Николаја Велимировића, година III, број 5

Џон Д. Финли, „Свети Николај Жички о друштвено–политичким темама“ (на енглеском), стр. 11–40;

Немања Радуловић, „Београдски круг Митриновићевих следбеника у светлу архивске грађе“, 41–70;

Немања Андријашевић, „Писмо Владике др Николаја Велимировића протојереју Стевану Димитријевићу 12. децембра 1921. године“, 71–88;

Будимир Кокотовић, „Прота Алекса Тодоровић (1899–1990), ученик Светог Владике Николаја Велимировића“, 89–112;

Љупка Катана, „Живот Николаја Велимировића“, 113–152;

Душан Ђаковић, „Созерцање Беседа под гором и Петар II Петровић Његош у критичкој мисли Николаја Велимировића“, 153–160;

Срећко Петровић, „Белешке Николајевих студија, септембар–децембар 2022“ (на енглеском), 161–166;

„Нове књиге (2022–2023)“, 167–170;

„Аутори у овом броју Николајевих студија“ (на енглеском), 171–174.

Извор: https://nicholaistudies.org / николајеве-студије.срб

* * *

The Nicholai Studies, Volume III, No. 5

https://nicholaistudies.org/2023/III/5

Belgrade: Christian Cultural Center “Dr. Radovan Bigović,” 2023. 176 pp.

The fifth issue of the Nicholai Studies, an international journal for the research of theological and ecclesiastical contribution of Nicholai Velimirovich (1881–1956), as well as the wider context in which he lived and created, is published.

In the fifth issue of the Nicholai Studies, an overview of the insights of Saint Bishop Nicholai on socio-political topics was published, which was prepared through the research of the Velimirovich’s Prologue of Ohrid by Very Rev. Archpriest John David Finley, Vice-Chairman of the St. Athanasius Academy of Orthodox Theology in San Ynez, California, serving also as Chairman of the Department of Missions and Evangelism of the Antiochian Orthodox Christian Archdiocese.

The article written by Dr. Nemanja Radulović, professor of the Faculty of Philology at the University of Belgrade, based on the archive material of the New Atlantis Foundation, shows how the circle of panhumanists from the twenties of the last century was essentially the Serbian branch of the network of Dimitrije Mitrinović (1887–1953); Nicholai Velimirovich, who connected with them during his stay in London, distanced himself from this group after the First World War — to the disappointment of Mitrinović’s followers, as their correspondence from the third decade of the 20th century shows.

What Bishop Nicholai was dealing with in the early twenties of the 20th century is shown by his letter to Archpriest Stevan Dimitrijević (1866–1953) dated December 12, 1921, which was interpreted with an introductory text and commentary by Nemanja Andrijašević, a doctoral student at the Faculty of Orthodox Theology at the University of Belgrade. From the Bishop’s letter, we learn some information about the God Worshiper movement [or God–Prayer movement — Bogomoljački pokret], the situation in the Diocese of Ohrid, as well as about the attitude of the Serbian army towards the state of Albania. This letter was found in the Archives of Archpriest Dimitrijević in the Provincial State Archives of Kosovo and Metohija in Priština and is being published for the first time.

Deacon Budimir Kokotović from the Library of the Serbian Patriarchate in his article provides a brief overview of the life and activities of Archpriest Aleksa Todorović (1899–1990), a longtime associate of Bishop Nicholai Velimirovich. Publications of the “Svečanik” Library were published under the direct leadership of Todorović, including several works by Bishop Nicholai.

An overview of the life and work of Nicholai Velimirovich is provided by Ljupka Katana, a doctoral student at the Faculty of Political Sciences at the University of Belgrade. This short biography of Bishop Nicholai, in which special attention is paid to his diplomatic skills, was written based on the literature and research of previous authors and the author’s separate research in Anglo-American countries.

Presbyter Dušan Đaković, a doctoral student at the Faculty of Orthodox Theology of the Kapodistrian National University in Athens, writes about a new edition — a diptych by Dr. Snežana Adamović published under the dual title of Contemplation of the Sermons at the Foot of the Mount and Petar II Petrović Njegoš in the Critical Thought of Nicholai Velimirovich.

The Nicholai Studies journal is available in open access. The fifth issue of the journal can be downloaded at https://nicholaistudies.org/2023/III/5. The next issue of the Nicholai Studies should be published in July 2023, God willing.

The Nicholai Studies journal is added to the doiSerbia Repository: http://www.doiserbia.nb.rs/, as well as to the DOAJ index: https://doaj.org/toc/2738-1072. The Nicholai Studies journal is recently approved for inclusion in ERIH PLUS: http://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=504200. The journal Nicholai Studies is included in the AtlaSerials PLUS® (Atlas PLUS®) collection of journals of the American Theological Library Association as well (https://www.atla.com/research-tool/atlas-plus/), and also available on the EBSCOhost Research Platform (https://www.ebsco.com/).

 

Contents of the Nicholai Studies, Vol. III, No. 5

The Nicholai Studies: International Journal for Research of Theological and Ecclesiastical Contribution of Nicholai Velimirovich, Volume III, Number 5

John D. Finley, “St. Nicholai of Žiča on Socio–Political Topics,” pp. 11–40;

Nemanja Radulović, “The Belgrade Circle of Mitrinović’s Followers in the Light of Archival Sources,” 41–70;

Nemanja Andrijašević, “Letter from Bishop Nicholai Velimirovich to Reverend Protopresbyter Stevan Dimitrijević on December 12, 1921,” 71–88;

Budimir Kokotović, “Archpriest Aleksa Todorović (1899–1990), Disciple of Saint Bishop Nicholai Velimirovich,” 89–112;

Ljupka Katana, “The Life of Nicholai Velimirovich,” 113–152;

Dušan Đaković, “Contemplation of the Sermons at the Foot of the Mount and Petar II Petrović Njegoš in the Critical Thought of Nicholai Velimirovich,” 153–160;

Srećko Petrović, “Nicholai Studies Notices, September—December 2022,” 161–166;

“Book Notes (2022–2023),” 167–170;

“Authors in this issue of the Nicholai Studies,” 171–174.

Извор: https://nicholaistudies.org

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This