Izaberite stranicu

[wpaudio url=” http://www.svetigora.com/audio/download/13122/27_06_2013_izvjestaj_sa_press_povodom_osvecenja_kripte.mp3″ text=”Прилог Радија Светигора”]

Mи­тро­по­лит цр­но­гор­ско-при­мор­ски Ам­фи­ло­хи­је уз са­слу­же­ње ви­ше епи­ско­па, као и све­ште­ни­ка, осве­шта­ће у не­дје­љу, 30. ју­на, 8 ча­со­ва, на пра­зник Свих Све­тих, крип­ту Са­бор­ног хра­ма Хри­сто­вог вас­кр­се­ња у Под­го­ри­ци. Осве­шта­ње ком­плет­ног Са­бор­ног хра­ма Хри­сто­вог вас­кр­се­ња оба­ви­ће се 7. ок­то­бра, а по­ред па­три­јар­ха Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве Ири­не­ја, уче­ство­ва­ће и па­три­јар­си дру­гих пра­во­слав­них цр­ка­ва као и ва­се­љен­ски, те пред­став­ни­ци свих хри­шћан­ских цр­ка­ва Евро­пе.
У Под­го­ри­цу до­ла­зе на­кон што ће у Ни­шу 6. ок­то­бра при­су­ство­ва­ти про­сла­ви по­све­ће­ној 1.700. го­ди­шњи­ци до­но­ше­ња Ми­лан­ског едик­та, што ће Цр­ну Го­ру уз­ди­ћи на европ­ски ни­во ис­та­као је ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је. То ће ујед­но и тој Евро­пи по­ка­за­ти да има­мо „сво­је би­ће и сво­ју исто­ри­ју, до­сто­јан­ство, и да има­мо да уло­жи­мо у ри­зни­цу свјет­ске кул­ту­ре не­што што је дра­го­цје­но и не­про­ла­зно ”.
Ка­мен те­ме­љац овог ве­ли­чан­стве­ног хра­ма по­ста­ви­ли су при­је 20 го­ди­на – 1993. го­ди­не по­чив­ши срп­ски па­три­јарх Па­вле, ру­ски па­три­јарх Алек­си­је ИИ и ва­се­љен­ски па­три­јарх Вар­то­ло­меј, што овај храм чи­ни је­дин­стве­ним об­ја­снио је ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је. На по­чет­ку из­град­ње хра­ма Ми­тро­по­ли­ја је има­ла по­др­шку Вла­де Цр­не Го­ре, ко­ја је до 1997. го­ди­не за­хва­љу­ју­ћи уго­во­ру са Ди­рек­ци­јом за јав­не ра­до­ве из­дво­ји­ла 1.890.000 ње­мач­ких ма­ра­ка за гру­бе ра­до­ве. Од те го­ди­не, пре­ста­је са­рад­ња са Вла­дом, али је за­хва­љу­ју­ћи при­ло­зи­ма, у из­град­њу и уре­ђе­ње хра­ма уло­же­но 5.200.000 еура. За ком­пле­тан за­вр­ше­так ра­до­ва не­до­ста­је још 480.000 еура. За­то су по­зва­ни сви љу­ди вољ­ни да по­мог­ну да то и учи­не, а за­хва­ље­но је сви­ма ко­ји су то до­сад учи­ни­ли. Ипак, ка­ко је на­ја­вље­но, на­да­ју се да ће нај­ве­ћи дио окол­ног про­сто­ра и фи­нал­них ра­до­ва на цр­кви би­ти до­вр­ше­но већ 30. сеп­тем­бра.
Ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је на­ја­вио је да ће у крип­ту „угра­ди­ти”, у ан­ти­ми­су, све­те мо­шти му­че­ни­ка ла­вре Св. Са­ве Осве­ће­ног из Па­ле­сти­не, из ВИ­ИИ ви­је­ка.
– Крип­та је за­вр­ше­на, жи­во­пи­са­на, и са­да је бо­го­слу­жбе­но и мје­сто на­род­ног са­бра­ња и кул­тур­них и умјет­нич­ких де­ша­ва­ња и све­ча­но­сти. С те стра­не, дра­го­цје­на је за чи­тав град, јер не знам да ли по­ред ње и са­ле КИЦ-а има­мо још не­ки про­стор тог ти­па и ве­ли­чи­не. Ни­је крип­та ва­жна са­мо за Цр­кву, већ и за на­шу цје­ло­куп­ну кул­ту­ру, јер се ту мо­гу одр­жа­ва­ти број­ни кул­тур­ни до­га­ђа­ји – ре­као је ми­тро­по­лит. Це­тињ­ски ар­хи­е­пи­скоп је до­дао и да је овај храм у Под­го­ри­ци за­ми­шљен да бу­де „при­лог Цр­не Го­ре ва­се­љен­ском хри­шћан­ству и при­лог оби­ље­жа­ва­њу 1.700 го­ди­на Ми­лан­ског едик­та”.
– Та­ко овај храм до­би­ја мно­го ши­ри зна­чај, не са­мо ло­кал­ни под­го­рич­ки, или Ми­тро­по­ли­је, Цр­не Го­ре, већ ће се убро­ји­ти ме­ђу нај­зна­чај­ни­је хра­мо­ве у Евро­пи. И то не са­мо по сво­јој ве­ли­чи­ни већ и по ду­хов­ном и умјет­нич­ком из­ра­зу – на­гла­сио је ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је.
Ка­ко је ис­та­као про­то-не­и­мар Мом­чи­ло Ста­но­је­вић Са­бор­ни храм је дје­ло је­дин­стве­ног ар­хи­тек­тон­ског и гра­ђе­вин­ског уми­је­ћа. По­себ­но се освр­нуо на је­дин­стве­ност ко­ри­шће­ња ме­га­ли­та, што је ри­јет­кост у са­вре­ме­ној ар­хи­тек­ту­ри.
– Овај храм је ли­јеп јер је гра­ђен с пу­но љу­ба­ви. На свим тим ме­га­ли­ти­ма при­ка­за­но је Је­ван­ђе­ље у сли­ци, као и на брон­за­ним вра­ти­ма. Све је то руч­но ра­ђе­но и то на ли­цу мје­ста, што овај храм чи­ни по­себ­ним. То до­ка­зу­је искон­ско – љу­бав пре­ма по­том­ству и по­што­ва­ње пре­ма пре­ци­ма – ре­као је Ста­но­је­вић.
Ка­ко је об­ја­снио ми­тро­по­лит храм је по­све­ћен Хри­сто­вом вас­кр­се­њу јер је то цен­трал­ни до­га­ђај ко­ји об­је­ди­њу­је у се­би сву исто­ри­ју чо­вје­чан­ства и ко­смо­са, у ко­ме се са­би­ра­јуј сви до­га­ђа­ји, у ко­ме су об­је­ди­ње­ни.
– И овај храм је за­ми­шљен да бу­де ви­дљи­во и опи­пљи­во оства­ре­ње те све­о­бу­хват­но­сти и све­ко­смич­но­сти. У исто ври­је­ме да со­бом вас­кр­сне ду­хов­но и мо­рал­но Цр­ну Го­ру, да се об­но­ви њен искон­ски дух и мо­рал ко­јим је жи­вје­ла и ко­јим је по­ста­ла оно што је и дан да­нас. Та­ко­ђе, и да се об­но­ви све­у­куп­но на­сли­је­ђе ду­хов­но и кул­тур­но Цр­не Го­ре. У том прав­цу је гра­ђе­вин­ски од­бор и на­ши умјет­ни­ци у том ду­ху об­ли­ко­ва­ли ме­га­ли­те и пла­сти­ку у ка­ме­ну, ко­ји ка­ко иде ка вр­ху све је фи­ни­је об­ра­ђен, све је са­вр­ше­ни­ји и пре­о­бра­же­ни­ји, и то је сим­бол пре­о­бра­же­ња ма­те­ри­је ко­ја до­ла­зи до са­вр­шен­ства, и ујед­но је под­сти­цај људ­ском пре­по­бра­же­њу, да од нас си­ро­вих по­ста­не­мо истин­ски Бож­ји љу­ди – ре­као је ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је.
На овом хра­му ко­ри­шће­ни су мо­ти­ви с исто­риј­ских спо­ме­ни­ка Цр­не Го­ре, као и кул­тур­них, и при­по­до­бље­ни су и пре­ни­је­ти на овај храм. Ка­ко је до­дао ми­тро­по­лит ни­је за­бо­ра­вље­но ни да се на­по­ме­не ва­си­он­ска ми­си­ја Цр­кве и ње­на све­при­сут­ност у сви­је­ту, ме­ђу свим љу­ди­ма ка­да се укра­ша­вао храм, са­оп­ште­но је ју­че на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре ко­јој је, по­ред ми­тро­по­ли­та Ам­фи­ло­хи­ја и про­то-не­и­ма­ра Ста­но­је­вић, при­су­ство­вао и све­ште­ник др Ве­ли­бор Џо­мић.
Ж.Ј.

 

Извор: Дан

Pin It on Pinterest

Share This