Select Page

Тра­ди­ци­о­нал­ни при­јем по­во­дом бо­жић­них и бо­го­ја­вљен­ских пра­зни­ка ко­ји ор­га­ни­зу­је Ми­тро­по­лит цр­но­гор­ско-при­мор­ски Ам­фи­ло­хи­је одр­жан је си­ноћ у крип­ти под­го­рич­ког Са­бор­ног хра­ма Хри­сто­вог Вас­кр­се­ња.

По­здра­вља­ју­ћи зва­ни­це и чла­но­ве ди­пло­мат­ског ко­ра тра­ди­ци­о­нал­ним по­здра­вом „Сла­ва на ви­си­ни Бо­гу, а на зе­мљи мир, ме­ђу љу­ди­ма до­бра во­ља“, ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је је под­сје­тио на дух и сим­бо­ли­ку ових бла­гих да­на. Ка­ко је до­дао, че­сто љу­ди ра­де су­прот­но од оног што го­во­ре, а је­ди­ни пра­ви, истин­ски мир је онај ко­ји је до­нио Хри­стос.

Ми­тро­по­лит је на­гла­сио и да је Хри­стос, ко­ји је као бог при­мио људ­ску при­ро­ду, омо­гу­ћио да чо­вјек по­ста­не бо­го­чо­вјек.

–Од тог тре­нут­ка ни­је чо­вјеч­ност мје­ра људ­ског жи­вље­ња, не­го бо­го­чо­вјеч­ност – ис­та­као је Ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је и до­дао да је на тај на­чин чо­вјек по­стао не­про­ла­зан.

Ка­ко је ис­та­као, а то је­ди­но но­во под сун­цем што се до­го­ди­ло од на­стан­ка сви­је­та је­сте Хри­сто­во ро­ђе­ње.

–За­то је Хри­сто­во ро­ђе­ње но­ва ера, но­во ври­је­ме. Ни­шта што се до­га­ђа­ло кроз исто­ри­ју ни­је то­ли­ко зна­чај­но ко­ли­ко је зна­ча­јан Ње­гов ула­зак у ма­ти­цу жи­во­та, Ње­го­во по­ста­ја­ње чо­вје­ком – на­гла­сио је ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је.

Живана Јањушевић

Извор: Дан

[wpaudio url=“http://www.svetigora.com/audio/download/16185/13.01.2015.Mitropolit%20Amfilohije_Bozicni%20koktel.mp3″ text=“Тонски прилог Радија Светигора“]

Pin It on Pinterest

Share This