Select Page

ТудоровићиПа­ро­хи­ја па­штров­ско-ту­до­ро­вић­ка за сју­тра (су­бо­та)у 18 са­ти за­ка­за­ла је ве­ли­ки на­род­ни са­бор пред хра­мом Све­тог Ни­ко­ле у Ту­до­ро­ви­ћи­ма из­над Све­тог Сте­фа­на. Скуп је за­ми­шљен као до­на­тор­ско ве­че за фре­ско­пис у овој све­ти­њи из­гра­ђе­ној 1908. го­ди­не, ко­ја је стра­да­ла у зе­мљо­тре­су 1979.го­ди­не. Храм је об­но­вљен и ми­тро­по­лит цр­но­гор­ско-при­мор­ски Ам­фи­ло­хи­ја осве­штао га је при­је шест го­ди­на, на сто­го­ди­шњи­цу на­стан­ка. Об­но­ва хра­ма, по ри­је­чи­ма па­ро­ха па­штров­ско-ту­до­ро­вић­ког, про­то­је­ре­ја Си­ни­ше Сми­љи­ћа, за­пра­во на не­ки на­чин и да­ље тра­је, јер пред­сто­ји његово укра­ша­ва­ње и оста­так та­ко­зва­них фи­них ра­до­ва. Ку­по­ви­ном сим­бо­лич­не ула­зни­це, ко­ја ко­шта 25 еура, Па­штро­ви­ћи и сви дру­ги гра­ђа­ни и ту­ри­сти ко­ји бу­ду при­су­ство­ва­ли са­бо­ру, по­ста­ју до­на­то­ри хра­ма.
Про­грам са­бо­ра по­чи­ње ве­чер­њим бо­го­слу­же­њем, а би­ће на­ста­вљен на­сту­пи­ма на­род­них гу­сла­ра Жељ­ка Бу­га­ри­на, Ра­ја Во­ји­но­ви­ћа и мла­дог Мак­си­ма Ра­ди­во­је­ви­ћа,фол­клор­не гру­пе бар­ског КУД-а „Све­ти Јо­ван Вла­ди­мир“, со­лист­ки­ње Да­ни­це Ни­кић, Срп­ског пје­вач­ког дру­штва „Гр­баљ“ из Гр­бља, Пје­вач­ког дру­штва „Хар­мо­ни­ја“…
Са­бор се, по ри­је­чи­ма па­ро­ха Сми­љи­ћа, ор­га­ни­зу­је ујед­но и са ци­љем дру­же­ња и уна­пре­ђе­ња ро­ђач­ких и при­ја­тељ­ских од­но­са ме­ђу са­мим Па­штро­ви­ћи­ма, али и из­ме­ђу Па­штро­ви­ћа и ши­ре за­јед­ни­це, бу­ду­ћи да је скуп, ка­ко је на­гла­сио, отво­рен за све ко­ји же­ле да на ње­му уче­ству­ју. Оче­ку­је се до­ла­зак нај­ма­ње хи­ља­ду љу­ди, ка­ко из Цр­не Го­ре и ре­ги­о­на, та­ко и из дру­гих кра­је­ва сви­је­та. Циљ ор­га­ни­за­то­ра је да са­бор пре­ра­сте у тра­ди­ци­ју и да сва­ке го­ди­не бу­де ма­сов­ни­ји и са­др­жај­ни­ји, ка­ко би се љу­ди из овог кра­ја че­шће оку­пља­ли и об­на­вља­ли не­ка­да­шње од­но­се, да­нас за­пу­ште­не због те­шког оп­штег ма­те­ри­јал­но-со­ци­јал­ног по­ло­жа­ја и бор­бе за одр­жа­ва­ње го­ле ег­зи­стен­ци­је.
Про­то­је­реј Сми­љић апе­лу­је на што ма­сов­ни­ји од­зив са­бо­ру, ка­ко би се вје­ру­ју­ћи Па­штро­ви­ћи и њи­хо­ви го­сти, при­ја­те­љи и ро­ђа­ци Бо­гу по­мо­ли­ли, про­ве­се­ли­ли, а уз све то, ка­ко је на­гла­сио, и по­ста­ли до­бро­тво­ри цр­кве бож­је.
– Бог ће сви­ма уз­вра­ти­ти бла­го­сло­вом бож­јим и на­прет­ком са­мим до­бро­то­во­ри­ма и њи­хо­вим по­ро­ди­ца­ма – по­ру­чио је па­рох па­штров­ско-ту­до­ро­вић­ки.

М. Ј. 

Извор: Дан

[wpaudio url=“http://www.svetigora.com/audio/download/15498/12_09_2014_sinisa_smiljic.mp3″ text=“Тонски прилог Радија Светигора“]

Pin It on Pinterest

Share This