Select Page

Цр­ква Све­тог Или­је на Во­лу­ји­ци јед­на је од нај­ста­ри­јих у оп­шти­ни Бар. Осве­шта­на је у но­вем­бру 1932. го­ди­не, а по­след­њих мје­се­ци ра­ди се на ње­ном об­на­вља­њу. Цр­ква је де­це­ни­ја­ма би­ла пре­пу­ште­на зу­бу вре­ме­на, и при­је­ти­ло јој је пот­пу­но уру­ша­ва­ње кро­ва и зи­до­ва, али су је љу­ди до­бре во­ље, пред­во­ђе­ни Пе­шом Пе­тра­но­ви­ћем и Ми­лом Дра­го­ви­ћем, као и њи­хо­вим ко­ле­га­ма из Лу­ке Бар свих вје­ра, отр­гли од уни­ште­ња, и цр­ква се при­во­ди на­мје­ни, а циљ је да се слу­жба у њој вр­ши ма­кар јед­ном мје­сеч­но.
Цр­ква ће би­ти осли­ка­на овог ље­та за­хва­љу­ју­ћи умјет­ни­ца­ма из Ср­би­је, Ру­си­је, Укра­ји­не. У цр­кви се од 15. ју­на на­ла­зи шест мла­дих же­на, ака­дем­ских сли­кар­ки, ко­је осли­ка­ва­ју уну­тра­шњост.
На­кон за­вр­ше­них ико­на Ар­хан­ге­ла Ми­ха­и­ла и Га­ври­ла, са де­сне стра­не цр­кве њи­хо­вим ру­ка­ма се ис­цр­та­ва жи­ти­је Св. Или­је, а пре­ма пла­ну, на зи­до­ви­ма цр­кве би­ће осли­ка­ни ма­на­сти­ри у Цр­ној Го­ри.
Уну­тра­шњост цр­кве на Во­ју­ји­ци осли­ка­ва­ју Мар­га­ри­та Та­ти­је­ва, Ла­ри­са Ва­си­ли­је­ва и Еле­на Ко­вал­ска­ја из Мо­скве, На­та­ли­ја Зај­ти­на из Је­ка­те­рин­бур­га, Ека­те­ри­на Ан­дру­шен­ко из Укра­ји­не и Ју­ли­ја Мар­ја­шки­на из Азер­беј­џа­на.
–На­ша по­све­ће­ност пра­во­сла­вљу до­ве­ла нас је у Цр­ну Го­ру, на Во­лу­ји­цу. Ово је наш при­лог цр­кви, и ди­је­ли­мо сре­ћу свих вјер­ни­ка што је ова ма­ла, а зна­чај­на цр­ква, об­но­вље­на. На­да­мо се да ће сва­ким да­ном у овој цр­кви би­ти што ви­ше вјер­ни­ка – ка­за­ла је Та­ти­је­ва.
Она и ње­не ко­ле­ги­ни­це већ су осли­ка­ва­ле цр­кве по Ру­си­ји.
Стар­је­ши­на хра­ма Све­ти Јо­ван Вла­ди­мир, про­то­је­реј Ђор­ђе Кне­же­вић, под­сје­тио је да је цр­ква из­гра­ђе­на 1537. го­ди­не, а са­гра­ди­ла ју је Је­ле­на Ан­жуј­ска. Цр­кву је још 1932. го­ди­не осве­штао па­три­јарх Га­ври­ло До­жић. Цр­ква је стра­да­ла од зе­мљо­тре­са, али и од ми­ни­ра­ња у Лу­ци Бар. Би­ла је оро­ну­ла и са­мо што ни­је па­ла.
Про­то­је­реј ис­ти­че да се све­ти­ња мо­ра за­вр­ши­ти до кра­ја, фре­ске ино­ко­но­стас, ча­сна тр­пе­за и пре­сто, што је бит­но за осве­ће­ње. Та­ко­ђе, тре­ба да се ура­ди и спољ­на фа­са­да на ко­јој су са­да са­мо основ­не бо­је.
Од Оп­шти­не тра­же пут до цр­кве
До цр­кве Све­тог Или­је на Во­лу­ји­ци за­сад се про­ла­зи кроз про­стор Лу­ке Бар, за шта је по­треб­на на­ја­ва и одо­бре­ње над­ле­жних слу­жби.
– Ка­ко зна­мо и уми­је­мо тре­ба да из­деј­ству­је­мо од гра­да при­лаз цр­кви, за шта смо се обра­ти­ли Оп­шти­ни. Ба­ра­ни, ста­ро­сје­ди­о­ци, не­ка­да­шњи При­ста­ња­ни, зна­ју да је ов­дје и ра­ни­је би­ла цр­ква у ко­јој су се при­че­шћи­ва­ли, кр­сти­ли. Вјер­ни­ци да­нас има­ју по­тре­бу да се по­кло­не, мо­ле, упа­ле сви­је­ће. За не­пу­ну го­ди­ну да­на пу­но је ура­ђе­но на об­но­ви цр­кве. На­дам се да ће бр­зо до­ћи ври­је­ме ка­да ће се у овој цр­кви слу­жба вр­ши­ти ви­ше пу­та мје­сеч­но, а не као са­да јед­ном го­ди­шње, на св. Или­ју 2. ав­гу­ста – ис­ти­че отац Ђор­ђе Кне­же­вић.

Драган Стојановић

Извор: Дан

Pin It on Pinterest

Share This